Het Paramedisch Centrum Maastricht is gespecialiseerd in Fysiotherapie en Neurofeedback

Neurofeedback, als leertherapie

Als professional in de geestelijke gezondheidszorg, ongeacht welke discipline, streef je een gezamenlijk doel na; het verminderen van klachten bij betrokken patiënten/cliënten. Vaak wordt er alleen op klacht- of gedragsniveau gekeken en behandeld (zie onderstaand schema). Het brein speelt echter ook een grote rol bij vele klachten. Deze relatie uit zich in een samenhang tussen klachten en patronen van afwijkende hersenactiviteit.

gedragsniveau

De rol van de hersenen kan meegenomen worden in de behandeling. Hersenen hebben immers de vaardigheid om te veranderen en zich aan te passen aan de omgeving (neuronale plasticiteit). Dit zorgt ervoor dat leerprocessen plaats kunnen vinden waardoor nieuwe verbindingen in de hersenen gevormd worden en bestaande verbindingen worden versterkt.


De hersenen van de mens zijn opgebouwd uit ongeveer 100 miljard neuronen (zenuwcellen). Deze zijn allemaal al bij de geboorte aanwezig. Al aanwezig? Ja, bovendien wordt tijdens de zwangerschap al een begin gemaakt met het vormen van verbindingen tussen de neuronen onderling. Dit proces is noodzakelijk om direct na de geboorte de eerste basisfuncties, bijvoorbeeld ademhaling, te kunnen uitvoeren. Na de geboorte gaat dit geleidelijk verder en wordt het netwerk van verbindingen steeds complexer. We blijven in staat nieuwe dingen te leren en naarmate we ons ontwikkelen worden er steeds meer nieuwe verbindingen aangelegd. Tijdens dit continue proces vindt ook een verlies van verbindingen tussen neuronen plaats; hier geldt: “if you don’t use it, you lose it”.


Kunnen we dit proces beïnvloeden? Ja, dit kan! Elke vorm van leren van nieuwe vaardigheden zorgt voor het ontstaan van nieuwe verbindingen tussen neuronen. Als we een stapje verder gaan kunnen we zelfs leren om de activiteit van onze hersenen te beïnvloeden. Dat doen we met neurofeedbacktherapie. Schematisch ziet het als volgt uit:

neurofeedbackschema

EEG

Voorbeeld van een EEG signaal van een locatie mbv een elektrode. In dit signaal is zichtbaar dat er verschillende golven aanwezig zijn variërend van langzaam tot snel.

De hersenen bestaan uit miljarden neuronen die met elkaar communiceren via stroompjes. Al deze stroompjes vormen samen elektrische signalen die we aan de buitenkant van het hoofd kunnen meten door middel van elektrodes. Die signalen worden gemeten met EEG- (Elektro-Encefalogram) apparatuur en zichtbaar gemaakt op een computerscherm. Het geeft globale informatie over de toestand van de hersenen en wordt gebruikt om afwijkingen in het EEG te zien. Binnen het EEG zijn verschillende soorten golven zichtbaar, variërend van langzaam tot snel.

QEEG
Het is mogelijk om voor de verschillende golven de frequentie per seconde te berekenen en uit te drukken in Hertz. Langzame golven komen bijvoorbeeld 1 tot 4 keer per seconde voor en worden delta-golven genoemd. Tijdens de diepe slaapfases zijn deze golven duidelijk aanwezig. Andere langzame golven zijn thèta- (4 tot 8 keer per seconde) en alfa-golven (8 tot 12 keer per seconde). De alfa-golven zijn ook de meest bekende golven en zijn goed zichtbaar boven de visuele hersengebieden aan de achterzijde van het hoofd, als de ogen gesloten zijn. Deze golven vormen ook de scheiding tussen langzame en snelle golven. Snelle golven worden bèta-golven genoemd en komen 12 tot 32 keer per seconde voor. Als hersengebieden erg actief zijn en veel informatie moeten verwerken zijn deze golven het meest zichtbaar in het EEG. Alle golven zijn continu in meer of mindere mate aanwezig; aangezien je brein altijd actief is, ook in rust. Deze rustactiviteit is belangrijk om de gezondheidstoestand van de hersenen te bepalen.

QEEG

Voorbeeld van QEEG: Visualisatie van de mate van aanwezigheid van elke golf in een meting

Het berekenen van de mate van aanwezigheid van elke golf in het EEG-signaal wordt ook het kwantificeren van deze informatie genoemd. Het gekwantificeerde EEG (QEEG, voor het Engelse quantified) is in vergelijking met het EEG nauwkeuriger in het detecteren van afwijkingen in de hersenactiviteit die samenhangen met klachten of ziektebeelden. Als uit de hersenmeting blijkt dat patronen van hersenactiviteit afwijkend zijn bij een cliënt is dit het aanknopingspunt voor de behandeling.

QEEG: de basis voor neurofeedback

Parameters uit het QEEG worden gebruikt bij de neurofeedbacktraining. Hierbij wordt de cliënt opnieuw aangesloten op de EEG-apparatuur en wordt getoond hoe specifieke hersengolven telkens veranderen. Vervolgens worden deze hersengolven getraind door middel van het geven van feedback via een animatie of film. De patiënt krijgt positieve feedback op momenten dat de hersenen een gewenste toestand laten zien en negatieve feedback als dit niet zo is. Een vorm van operant conditioneren.

De verhouding tussen de verschillende golven bepaalt hoe goed het brein in staat is om informatie te verwerken. Een gezond functionerend brein is hierbij heel adaptief: in rust ontspant het en is er ruimte voor minder informatieverwerking. Tijdens het uitvoeren van taken is het juist alert en gaat de informatieverwerking sneller. Op het moment dat deze adaptiviteit afneemt zien we dat er klachten ontstaan. Het is namelijk erg lastig om een taak goed uit te voeren als je brein niet uit de stand-by toestand komt. Net zo lastig is het om in slaap te vallen als je brein op volle toeren informatie blijft verwerken. Door middel

van neurofeedback train je deze adaptiviteit zodat de verhouding tussen de aanwezige golven weer beter past bij de verwachting.

Neurofeedback en de werkelijkheid

Neurofeedback is een leerproces en heeft dan ook tijd nodig om te beklijven. Cliënten leren met behulp van hun therapeut, de meting en de directe terugkoppeling hiervan, de activiteit van hun hersenen zo te beïnvloeden dat er een verandering plaatsvindt in de adaptiviteit van de informatieverwerking. Het geeft inzicht aan een cliënt waarom klachten optreden en het geeft hen de mogelijkheid om dit direct op hersenniveau aan te pakken. Door het leervermogen van het brein blijven resultaten lange tijd behouden.

Claudicatio Intermittens

claudicatioMet de klacht Claudicatio Intermittens oftewel etalagebenen kunt u ook in deze praktijk terecht. Marion Peters is lid van het Claudicationet.
U wordt verwezen via de huisarts of specialist naar een claudicatiotherapeut bij u in de buurt.
De behandelingen worden vergoed in de basisverzekering en u krijgt in totaal 37 behandelingen door uw zorgverzekering vergoed. Ook krijgt u leefstijladviezen zodat u weer optimaal kunt functioneren en weer van het leven kunt genieten.

Fysiotherapie

phy

Fysiotherapie is voor alle klachten aan het steun - en bewegingsapparaat

Fysiotherapie (kinesitherapie) behoort tot de Paramedische beroepen en houdt zich bezig met de behandeling van klachten aan het steun- en bewegingsapparaat van de mens. Fysiotherapie is een beschermd beroep. De fysiotherapeut staat ingeschreven in het BIG register. Tevens wordt de kwaliteit gewaarborgd doordat de therapeut ook staat ingeschreven in het CKR (centraal kwaliteitsregister) van het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapeuten).

In onze praktijk wordt zo veel mogelijk evidence based (op wetenschappelijke basis) gewerkt.

Een neurofeedbacktherapeut doet hersenmetingen, adviseert, begeleidt en behandelt pati├źnten die klachten ondervinden ten gevolge van een afwijkende hersenactiviteit. 

>Een fysiotherapeut adviseert, begeleidt en behandelt bij stoornissen in houding en/of bewegen. Dat kan zijn bij blessures van spieren, pezen, banden en gewrichten. Ook gevolgen van functiestoornissen aan het zenuwstelsel, bloedvaten, longen, hart en huid kunnen worden behandeld.

 

Klachten waarmee patiënten bij de fysiotherapeut komen, zijn zeer uiteenlopend: 

 • pijn (algemene, lokale en chronische pijn);
 • krachtsvermindering;
 • ademhalingsproblemen;
 • sportblessures;
 • beperkingen in het bewegen (beroepsmatig of in het dagelijks leven);
 • klachten door veroudering of na een ongeval of trauma;
 • enz.

De behandeling kan bestaan uit onder andere:

 • oefen- of bewegingstherapie (zoals houdingsoefeningen, ademhalingsoefeningen, ontspanningsoefeningen en huiswerkoefeningen);
 • massagetherapie;
 • elektrotherapie (fysische therapie) zoals onder andere TENS;
 • geven van adviezen (bijvoorbeeld wat betreft houding, beweging, thuissituatie);

Met een verwijzing van de huisarts of specialist ziet de opbouw van de behandelingen er als volgt uit:

 • Inventarisatie klacht en hulpvraag van de cliënt/patiënt (anamnese);
 • Lichamelijk onderzoek;
 • Opstellen van het behandelplan (op basis van behandeldoel).Dit wordt tevens besproken met de cliënt/patiënt;
 • Behandeling zelf;
 • Evaluatie behandeling en eventueel bijstellen behandeldoel/plan;
 • Afsluiten behandeling en eventueel terugkoppeling naar verwijzer.

Sinds 1 januari 2006 kunnen mensen rechtstreeks naar de fysiotherapeut gaan als ze klachten hebben. ( Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie of DTF). De opbouw van de behandelingen verandert in zoverre dat: de eerste behandeling bestaat uit een screening. Dit houdt in dat de fysiotherapeut bepaalt of er inderdaad een indicatie is voor behandeling fysiotherapie en of er sprake is van een “rode vlag”, waarbij terugverwijzing naar de huisarts of specialist wordt geadviseerd.

Het doel van de behandeling kan bijvoorbeeld zijn:

 • Verbeteren, herstellen of onderhouden van de lichaamsfuncties en/of algemeen functioneren;
 • Pijn verminderen;
 • Spierontspanning;
 • Verbeteren doorbloeding;
 • Verbeteren van kwaliteit van leven (beroepsmatig of dagelijks leven)

De fysiotherapeut verricht de behandeling en begeleidt de cliënt/patiënt naar het beoogde einddoel.
Er wordt hierbij wel een actieve (deelnemende) rol van de cliënt/patiënt verwacht.

 

Neurofeedback

neuro

Neurofeedback is geschikt voor klachten die ontstaan door afwijkende hersenactiviteit

Tijdens een neurofeedbacksessie wordt de activiteit van de hersenen gemeten. Dit wordt ook wel een QEEG-meting genoemd. Via speciaal hiervoor ontwikkelde software wordt afwijkende activiteit gemeten en bekeken of deze samenhangt met de klachten. Deze activiteit wordt vervolgens op een aparte monitor / beeldscherm getoond aan de patiënt in de vorm van een animatie. De patiënt ziet dus de activiteit van zijn eigen hersenen en wordt via de animatie telkens beloond wanneer de activiteit verbeterd. Het is als het ware een computerspel dat niet bediend wordt met de handen via een controller maar reageert op de hersenactiviteit van de patiënt. De trainingen gaan door totdat de activiteit van de hersenen optimaal is en de klachten zijn afgenomen. De neurofeedbacktrainingen zijn geheel pijnloos en zijn geschikt voor zowel kinderen als volwassenen.

Kwaliteitszorg.

BMC Maastricht is een zelfstandige praktijk en maakt onderdeel uit van het landelijke Brain & Mind Care (BMC) netwerk.
BMC zet zich in voor kwalitatief hoogwaardige hersenmetingen en neurofeedbacktrainingen en/of psychosociale consulten. Alle bij BMC aangesloten therapeuten zijn geschoold op HBO of WO niveau en hebben daarnaast een aanvullende opleiding tot neurofeedbacktherapeut gevolgd. Het BMC samenwerkingsverband zorgt ervoor dat u als cliënt, naast een persoonlijke benadering vanuit de therapeut, een professionele behandeling kunt verwachten die gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek en voldoet aan hoge kwaliteitseisen.

Brain & Mind Care Maastricht werkt met CE- gecertificeerde apparatuur. 

De neurofeedbacktherapeuten in onze praktijk hebben minimaal een vooropleiding op HBO- niveau en hebben de opleiding tot neurofeedbacktherapeut gevolgd bij het BioMetrisch Centrum Gulpen. Tijdens deze gedegen opleiding zijn diverse onderwerpen zoals hersenmetingen en neurofeedback bij gezonde personen, hersenmetingen en neurofeedback bij klachten en ziektebeelden, het opstellen van effectieve behandelprotocollen, en kwaliteitszorg aan bod gekomen. Alle praktijkhouders en medewerkers van BMC werken volgens strikte kwaliteitsnormen en het BMC is steeds bezig met het verbeteren van de kwaliteit van de aangeboden metingen en behandelingen.

 

Een neurofeedbacktherapeut doet hersenmetingen, adviseert, begeleidt en behandelt patiënten die klachten ondervinden ten gevolge van een afwijkende hersenactiviteit. 

Klachten waarmee patiënten bij de neurofeedbacktherapeut komen zijn onder andere:

 • ontwikkelingsstoornissen zoals: ADHD, autisme en PDD-NOS
 • aandacht-en concentratiestoornissen
 • tics
 • hoofdpijnen en migraine
 • moeheid en slaapproblemen
 • stress en burn-out
 • stemmingsstoornissen zoals depressie en angst 

Bij neurofeedback leert u zelf uw hersenactiviteit te trainen waardoor de prestaties van de hersenen verbeteren. Het behandeltraject van de neurofeedback ziet er als volgt uit: 

 1. Intake
 2. Behandeling
 3. Tussen- en/of nameting

1. Intake:

We beginnen altijd met een intake. Tijdens de intake worden uw klachten in kaart gebracht met behulp van vragenlijsten en een uitgebreid gesprek met de therapeut. Indien er bij u een diagnose is gesteld, of u elders in behandeling bent geweest voor soortgelijke klachten, adviseren wij u om verslagen hiervan mee te nemen naar de intake. Na het invullen van de vragenlijsten en het uitgebreide gesprek, wordt uw hersenactiviteit gemeten. Om de hersenactiviteit te kunnen meten worden er elektrodes op uw hoofd geplakt. Het plakken van de elektrodes en het meten van uw hersenactiviteit is pijnloos. Ook belangrijk om te weten is dat er alleen gemeten wordt, er worden dus geen signalen uw hoofd ingestuurd. Uw hersenactiviteit wordt tijdens verschillende condities gemeten, bijvoorbeeld in rust met de ogen open, in rust met gesloten ogen en tijdens het uitvoeren van een taak. Daarnaast worden er ook enkele neurofeedbackrondes met u gespeeld, zodat u een idee heeft wat de behandeling inhoudt. De hersenactiviteit wordt vervolgens geanalyseerd en vergeleken met uw klachten. Indien er sprake is van afwijkende hersenactiviteit die overeenkomt met uw klachten komt u in aanmerking voor neurofeedbackbehandelingen.

2. Behandeling:

Bij een neurofeedbackbehandeling wordt u wederom aangesloten aan de apparatuur die uw hersenactiviteit registreert. Tijdens de neurofeedbackbehandeling ziet u uw eigen hersenactiviteit in beeld in de vorm van een animatie. Indien uw hersenactiviteit verbetert dan verloopt de animatie positief. Indien de hersenactiviteit verslechtert, verloopt de animatie negatief. Door naar de animatie te kijken ziet u uw hersenactiviteit veranderen en leert u deze positief te beïnvloeden. De training berust op onbewuste leerprocessen (conditionering) en verbeteringen in hersenactiviteit Het doel van iedere behandeling is het verbeteren van de informatieverwerking in de hersenen waardoor klachten afnemen. In het begin zult u doorgaans één keer per week naar de praktijk komen voor een behandeling. Naarmate de behandelingen vorderen, zal de behandelfrequentie worden afgebouwd. De verbeteringen in de hersenactiviteit worden automatisch merkbaar in uw dagelijks leven. Een neurofeedbackbehandeling duurt ongeveer 30 tot 40 minuten en bestaat uit verschillende trainingsrondes.

3. Tussenmeting:

Indien nodig wordt middels een tussenmeting de voortgang van de behandeling geëvalueerd. Dit duurt ongeveer 30 tot 40 minuten.

4. Evaluatie en/of nameting:

Ter afsluiting wordt het behandeltraject geëvalueerd met de patiënt en/of ouders en eventueel wordt een nameting gedaan. De procedure van de nameting is gelijk aan de procedure van de intake: u krijgt wederom een aantal vragenlijsten voorgelegd, er volgt een uitgebreid gesprek met de therapeut en uw hersenactiviteit wordt weer tijdens dezelfde condities gemeten. Hierdoor is de behandelaar in staat om de resultaten voor neurofeedback met de resultaten na neurofeedback te vergelijken. Van de resultaten ontvangt u een schriftelijke rapportage met een toelichting. Een nameting duurt ongeveer een uur.

 

 

PCM werkt samen met:
(klik op het logo voor meer info)

 

BMC

logo de Fisotherapeut 18

ClaudicatioNet 18